Share this post on:

 

Проектът „Човече, къде си?” засяга актуални проблеми на настоящето битие. Всичко е фрагментирано в екологичен, социален и политически план. Земята е „нащърбена”. Човекът е малък и гол, объркан и безащитен, представен с разперени ръце и разкрачени нозе – в поетично-художествено разпятие. Той е обект-субект, център и периферия, смисъл и път.

Човекът бяга, търси да открие своите устои. Човешката му същност е разклатена. Въвлечен е в мозайката на нестихващите проблеми, неистово се стреми към щастие в лабиринта на живота. Но дали той е в състояние да се опомни и да намери себе си? Дали ще открие щастието в тази посока на търсене?

Изобразените сцени с глина и огън в „Човече, къде си?” са нощни, като в просъница, като картини видения. Тематично са извлечени от наследството на общочовешката история и култура.  Монументалната съдова форма е символна. Кръгът е като ехо от идеалното, като образ на майката Земя, като Слънце. Правоъгълникът напомня за човешкото битие, за гранично време, пространство и телесност.

Посланието в проекта „Човече, къде си?” е: (1) зов за завръщане към естествения живот, (2) зов за същностното в изкуството, (3) зов за ориентация към първичния смисъл на битието, (4) зов за излизане от душевната смърт, (5)  зов за себе-осъществяване чрез себе-изразяване.

Проектът „Човече, къде си?” сродява скулптурата с функционалния съд, чрез мозаечна техника. Така търси универсалност, като същевременно запазва националните традиции.

 


 

Project „Man, where are you?“ ( „Night Visions“ ) by Ivan Kanchev

The project „Man, where are you?“ concerns current problems of the present existence . Everything is fragmented in ecological, social and political terms. The earth is „notched“. The man is small and naked, confused and defenseless, represented with outstretched arms and legs apart – in poetic and artistic crucifix. It is an object-subject, center and periphery, meaning and time.

The man runs, looking to find his foundations. His human nature is shaken. Embroiled in the mosaic of continuing problems, frantically seeks happiness in the maze of life . But is he able to come to his senses and find himself? Will he find happiness in this direction of search ?

The depicted scenes with clay and fire in „Man, where are you?“ are nocturnal , as in a dream, as picture visions. Thematically they are derived from the heritage of universal history and culture. The monumental vessel shape is symbolic. The circle is like an echo of the ideal, like an image of Mother Earth, like the Sun. The rectangle is reminiscent of the human existence, the boundaries of time, space and corporeality .

The message in the project „Man, where are you?“ is : (1) a call to return to natural life, (2) a call to the essential in art, (3) a call to be oriented towards the primary meaning of being, (4) a call to come out of spiritual death, (5) a   call to self- realization through self-expression.

The project „Man, where are you?“ unites the sculpture and the functional vessel, by mosaic technique. Thus it seeks universality, while preserving national traditions.

 

Към снимките от проекта>>

Share this post on:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.